SERWIS INFORMACYJNY     

LUDZIE SYLWETKI BIOGRAFIE

Maurycy Allerhand

Urodzony 28 czerwca 1868 w Rzeszowie, w średniozamożnej rodzinie żydowskiej. Zginął w 1942. Wybitny prawnik, znawca prawa cywilnego.

Nauki pobierał w domu oraz w chederze przy rzeszowskiej synagodze. Ukończył rzeszowskie gimnazjum i podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie w 1892 uzyskał doktorat. Obdarzony fenomenalną pamięcią i pracowitością dał się poznać jako dobry materiał na przyszłego uczonego.

Po ukończeniu studiów Allerhand nie podjął jednak kariery uniwersyteckiej w Wiedniu, ale powrócił do kraju, gdzie we Lwowie rozpoczął praktykę adwokacką. Po zdanym egzaminie i nominacji w roku 1900 już jako adwokat krajowy otworzył we Lwowie własną kancelarię adwokacką zyskując rozgłos i uznanie. Nie zaprzestał jednak własnej pracy naukowej, co znalazło odzwierciedlenie w licznych publikacjach dotyczących austro-węgierskiej procedury cywilnej, które ogłaszał w języku niemieckim. Podjął również współpracę z ukazującym się we Lwowie tygodnikiem "Przegląd Prawa i Administracji", a w 1907 opublikował obszerną pracę pt.: "Podstęp w procesie", która jak się wydaje nie straciła wiele ze swej aktualności. Na podstawie tejże pracy Allerhand habilitował się w 1909 na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Uzyskawszy tytuł docenta z prawem wykładania, rozpoczął działalność dydaktyczną na UJK, a jego wykłady i seminaria cieszyły się dużą popularnością. W czasie I wojny światowej zajmował się głównie praktyką adwokacką i własnymi badaniami. Rokrocznie publikował kilka prac we wspomnianym już "Przeglądzie Prawa i Administracji" oraz w "Głosie Prawa", "Czasopiśmie sędziowskim", "Przeglądzie Prawa Handlowego", "Polskim Procesie Cywilnym", w wychodzącym w Berlinie czasopiśmie prawniczym "Ostrecht", a także w etnograficznym piśmie lwowskim "Lud", gdyż zajmował się również problematyką z pogranicza prawa i etnografii.
W niepodległej Polsce szybko osiągnął kolejne stopnie kariery uniwersyteckiej trzymując w 1917 tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1920 zwyczajnego. Brał żywy udział w działalności powstałego we Lwowie Związku Adwokatów Polskich. Zaangażował się w prace nad ujednoliceniem prawa obowiązującego w byłych trzech zaborach. Sejm Ustawodawczy powołał w tym celu w 1919 Komisję Kodyfikacyjną RP składającą się z 44 specjalistów zatwierdzonych przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, w której skład wszedł Allerhand. Zasłużył się on w sposób znaczący w tworzeniu prawa handlowego, do którego odwołują się współcześni kodyfikatorzy.

Opublikował szereg prac, m.in. "Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego", "Komentarz do kodeksu handlowego", "Prawo upadłościowe. Prawo o postępowaniu układowem. Komentarz".

Był członkiem polskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Prawniczego we Lwowie. Należał do komitetów redakcyjnych czasopism: "Przegląd Prawa Handlowego" oraz "Polski Proces Cywilny" i "Orzecznictwo Sądów Powszechnych". Był członkiem Izraelickiego Stowarzyszenia Hmanitarnego "Leopolis" czyli lwowskiego oddziału stowarzyszenia B'nei B'rith.

Po zajęciu ziem polskich przez wojska sowieckie 17 września 1939 nadal prowadził wykłady z procedury cywilnej na uniwersytecie przemianowanym na uniwersytet Iwana Franki. Kiedy wkroczyli Niemcy, Allerhand został natychmiast usunięty z uczelni i wraz z rodziną umieszczony w getcie. Podczas akcji eksterminacyjnej wywieziony z żoną do obozu w Janowie pod Lwowem, gdzie został zamordowany.
(asw)

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Maurycy Allerhand " ?
Fabrykanci i przemysłowcy, twórcy biznesu
 - Majer Bersohn
 - Jan Bersohn
 - Mathias Bersohn
 - Jan Bogumił Bloch
 - Natan Glucksberg
 - Leopold Kronenberg
 - Samuel Orgelbrand
 - Maurycy Orgelbrand
 - Rafał Szeroszowski
 - Szmul Zbytkower
Ludzie nauki
 - Maurycy Allerhand
 - Zygmunt Bauman
 - Majer Bałaban
 - Aleksander Hertz
 - Ludwik Hirszfeld
 - Józef Mieses
 - Szymon Rundstein
 - Sara Szenirer
 - Rafał Taubenszlag
 - Rudolf Taubenszlag
Ludzie sztuki i kultury
 - Jankiel Jakub Adler
 - Szmuel Josef Agnon
 - Miriam Akavia
 - Szalom Asz
 - Aleksander Blonder
 - Menachem Goldberg - Borejsza
 - Roman Brandstaetter
 - Jan Brzechwa
 - Róża Etkin
 - Ida Fink
 - Aleksander Ford
 - Ignacy Friedman
 - Adam Furmański
 - Mordechaj Gebirtig
 - Abraham Goldfaden
 - Leopold Gottlieb
 - Henryk Grynberg
 - Icchak Kacenelson
 - Ester Rachel Kamińska
 - Ida Kamińska
 - Abraham Izaak Kamiński
 - Józef Kamiński
 - Mojżesz Kisling
 - Józef Koffler
 - Mela Muter
 - Abraham Neuman
 - Josef Opatoszu
 - Icchak Lejb Perec
 - Josef Perl
 - Jehoszua Perle
 - Bruno Schulz
 - Kalman Segal
 - Zusman Segałowicz
 - Isaac Baszewis Singer
 - Jonasz Stern
 - Anatol Stern
 - Julian Stryjkowski
 - Gela Szeksztajn-Lichtensztajn
 - Henryk Szeryng
 - Władysław Szpilman
 - Artur Szyk
 - Antoni Słonimski
 - Aleksander Tansman
 - Henryk Wars
 - Jakub Wilner
 - Jakub Witkin
 - Józef Wittlin
Między syjonizmem a asymilacją
 - Szymon Aszkenazy
 - Dawid ben Gurion
 - Henryk Rosmarin
 - Jerzy Borejsza
 - Jakub Trockenhaim
Rabini i cadykowie
 - Juda Liw Ben Bekalela
 - Chafec Chaim
 - Mojżesz Isserles
 - Aszer ben Jechiel
 - Icchak ben Meir Lewi
 - Elimelech z Leżajska
 - Mojżesz Majmonides
 - Dow Ber z Międzyrzecza
 - Mojżesz Nachmanides
 - Eliasz ben Salomon
 - Nachman ben Simcha
 - Baal Szem Tow
W czasach Nocy i Mgły
 - Wiktor Alter
 - Władysław Bartoszewski
 - Adam Czerniaków
 - Marek Edelman
 - Paweł Finder
 - Jakub Herman
 - Jan Karski
 - Janusz Korczak
 - Witold Pilecki
 - Emmanuel Ringelblum
 - Chaim Rumkowski
 - Jacek Różański
 - Józef Szajna

60. ROCZNICA OTWARCIA OBOZOWYCH BRAM

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl