SERWIS INFORMACYJNY     

ORGANIZACJE, STOWARZYSZENIA, FUNDACJE


Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie jest jedną z ośmiu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP. Zrzesza ponad 400 członków, działa na podstawie Umowy o Stosunku do Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP oraz statutu Związku i Gminy Warszawskiej. Najwyższą władzą Gminy jest Walne Zgromadzenie - zgodnie ze swą wielowiekową tradycją organizacja opiera się na zasadach demokratycznych. Jej członkiem może być każda osoba posiadająca żydowskie pochodzenie. Zarówno osoby świeckie, jak i religijne posiadają czynne i bierne prawo wyborcze i mogą wpływać na kształt i rozwój naszej społeczności. Gmina jest otwarta, zaś zgodnie ze statutem, jej zadania wykraczają poza zaspakajanie potrzeb własnych członków. Korzysta z jej działalności szeroki krąg odbiorców. Należą do nich turyści i goście ze świata, uczestniczą w życiu naszej społeczności osoby posiadające żydowskie pochodzenie, a nie będące członkami Gminy, jesteśmy też otwarci na wszelkie inicjatywy oraz współpracę z naszymi polskimi sąsiadami. Sama Synagoga Nożyków odwiedzana jest corocznie przez tysiące turystów z całego świata oraz grupy z wielu polskich szkół.

Gmina użycza też pomieszczeń na siedziby licznym organizacjom żydowskim, dysponuje też cmentarzem i mykwą (łaźnia rytualna), oferowane są liczne wykłady oraz spotkania, prowadzona jest pełna działalność religijna, na terenie gminy działa system pomocy społecznej oraz Centrum Wolontariatu. Funkcjonuje Klub Seniora, który wkrótce przekształci się w dom dziennego pobytu. Spotyka się tu Heder (program edukacyjny dla dzieci religijnych) i bezwyznaniowa Polska Unia Studentów Żydowskich. Działa też Naszej Warszawa (Kobiety Warszawy), nieformalna grupa kobiet żydowskich.

Tak jak przez wieki ewoluowała koncepcja i struktura Kehili czy Kahału - Gmina Warszawska kontynuuje część z roli, jaką odgrywała przed wojną, jednocześnie staje przed nowymi wyzwaniami, ale stara się też korzystać z nowych możliwości, jakie otwierają się obecnie. Przykładem na to może być Wieść Gminna, która powstała z inicjatywy Komisji Komunikacji Społecznej. Jest to rozsyłana do wszystkich zainteresowanych pocztą internatową wiadomość, w której to znajdują się liczne informacje, programy spotkań obchodów religijnych itp., przysyłane przez animatorów żydowskiego życia w Polsce, instytucje i stowarzyszenia.

Naszym celem jest ciągły rozwój, stwarzanie coraz szerszej oferty społecznej edukacyjnej i kulturalnej. Zależy nam na udzielaniu wsparcia osobom powracającym do swych korzeni, zarówno tych wybierających religię, jak i życie świeckie. Jednocześnie ważne jest wspieranie nowych inicjatyw wychodzących od naszych członków, jak również z zewnątrz. Staramy się też rozszerzać działalność lokalną, współpracę z środowiskami żydowskimi tu i za granicą oraz budować jak najlepsze relacje z polskimi sąsiadami.

w internecie

Witryna Gminy Żydowskiej w Warszawie
Gmina jest kontynuatorem historycznej spuścizny żydowskiej w Polsce. Mamy często wrażenie, że stajemy przed zadaniem nieomal niewykonalnym. Jest jeszcze tak wiele do zrobienia, aby ocalić pamięć, szczątki kultury materialnej jak i duchowej, aby rozszerzać zakres i sprawność opieki społecznej, powiększać ofertę edukacyjną i społeczną - pogłębiać i polepszać relacje z naszymi polskimi sąsiadami i współobywatelami.

Trzeba podkreślić, że przed wojną w samej Warszawie mieszkało blisko trzysta tysięcy Żydów, wśród nich znajdowało się wielu wybitnych mieszkańców tego miasta. Większość z nich została zamordowana, obecnie nie ma właściwego miejsca, które upamiętniałoby poszczególne postacie. Jedynym miejscem takiej indywidualnej pamięci można znaleść na cmentarzu na Gęsiej (dzisiejsza Okopowa). Są tam pochowani ludzie kultury, sztuki, nauki, wielcy rabini i nauczyciele duchowi, profesorowie, dziennikarze, politycy - przedstawiciele wszystkich nieomal opcji politycznych przedwojennej Polski, ale też bojowników o polską niepodległość i żołnierzy Polskiej Armii. Dziś zmuszeni jesteśmy przybyć do tego miasta tak jakbyśmy zasiedlali je po raz pierwszy. Budujemy naszą społeczność od początku. Nieliczna garstka warszawskich Żydów nie tylko nie są w stanie wnosić takiego wkładu, jaki do polskiej kultury miała żydowska społeczność w przeszłości, nie jest w stanie zaopiekować się całą pozostałą materialną i duchową spuścizną poprzednich pokoleń, ale z trudem zaspakaja własne potrzeby. Polska była jeszcze 60 lat temu kuźnią najwybitniejszych postaci rabinackich epoki, dziś nasi rabini przybywaja z zagranicy.

Działalność w ramach struktury Gminnej w sposób naturalny jest aktywnym pamiętaniem o tych wielkich i zwykłych ludziach, których wysiłek budował społeczność w przeszłości. Powodzenie naszych wysiłków zależy nie tylko od wkładu pracy, ale też od właściwego podejścia. Staramy się budować nasze wzajemne relacje na wartościach pozytywnych, gdyż poczucie straty czy żalu nie staną się dla nas źródłem siły ale przytłaczającym ciężarem. Tylko pozytywna forma pamiętania będzie inspirowała do budowy konstruktywnej tożsamości dla następnych pokoleń. W podtrzymywaniu tej pamięci nie bez znaczenia jest postawa dzisiejszych warszawiaków i Polaków.
(przygotowała M. Gonczarska oraz biuro Gminy Warszawskiej)Gmina Żydowska w Warszawie
ul. Twarda 6
tel/fax: (48 22) 652 28 05
e-mail: warshe@jewish.org.pl

Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie" ?

Beit Warszawa

Brama Grodzka - Teatr NN

Centrum Badań nad Zagładą Żydów (PAN)

Centrum im. M. Anielewicza

Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

Clil - żydowski chór

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Forum Zydów Polskich

Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej

Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense

Fundacja im. Prof. Mojżesza Schorra

Galicja Muzeum

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie

Hatikvah

Muzeum Historii Żydów Polskich

PAJA

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Unia Studentów Żydowskich

Wirydarz

Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP

Żydowski Instytut Historyczny

GMINA ŻYDOWSKA NA WYBRZEŻU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

ZAGŁADA

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl