SERWIS INFORMACYJNY     

SŁOWNIK

Organizacje młodzieżowe

organizacje młodzieżowe. Pierwsze żyd. o.m. zaczęły powstawać na ziemiach polskich na pocz. XX w. Ukształtowały się z kółek i sekcji młodzieżowych istniejących przy poszczególnych partiach. Jako pierwsze wyodrębniły się organizacje związane z ruchem syjon. W Rosji w 1905 powstał He-chaluc, zaś w Galicji w 1913 Ha-szomer Ha-cair. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości większość legalnie istniejących partii tworzyła młodzieżowe przybudówki, propagujące ich program i starające się wykształcić kadry działaczy. Największą aktywność w oddziaływaniu na młodzież wykazywali nadal syjoniści (Ha-noar Ha-iwri “Akiba”, Betar, Dror, Gordonia, Ceirej Mizrachi), którzy główny nacisk kładli na przygotowanie młodzieży do życia w Palestynie. W kibucach i na letnich obozach szkoleniowych (hachszara) prowadzono naukę języka hebr., w ramach programu produktywizacji przygotowywano do pracy w zawodach fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Zakładano kluby sportowe, pragnąc podnieść sprawność fizyczną młodzieży żyd. Drugim nurtem o zasadniczym znaczeniu były organizacje o orientacji lewicowej. Niektóre z nich łączyły ideologię marksizmu z syjonizmem (Frajhajt, Ha-szomer Ha-cair, Jugnt). Związany ideologicznie z Bundem Cukunft przygotowywał młodzież do życia w Polsce. Niewielkie wpływy posiadały grupy związane z Jidisze Folks Partaj in Pojlen i asymilatorami (Zjednoczenie).
Niektóre partie tworzyły także organizacje dziecięce (np. Skif związany z Bundem) i studenckie (np. Akademicka Organizacja Syjonistyczna “Jardenia”, Akademickie Koło Socjalistyczne “Pochodnia”, Akademickie Koło im. B. Grossera “Ogniwo”). O.m. odegrały znaczącą rolę w konspiracji i ruchu oporu II wojny światowej. (ruch oporu w gettach i obozach). Z ich inicjatywy powstała Żydowska Organizacja Bojowa w getcie warszawskim, oddziały partyzanckie, obozy rodzinne. Podczas wystąpień zbrojnych w gettach działacze o.m. stanowili kadrę dowódczą i bojową walczących oddziałów (np. A. Kowner, M. Anielewicz, I. Cukierman, M. Tenenbaum). Po wojnie, od 5 XI 1945 wznowił swoją działalność He-chaluc, w skład którego weszły na zasadach autonomicznych trzy młodzieżowe ugrupowania syjon.: Dror, Gordonia, Młodzież Borochowa. Wszystkie łączyły program nar. z hasłami socjalistycznymi. Ich podstawowym celem była opieka i pomoc dla ocalałej z zagłady młodzieży, najczęściej pozbawionej rodzin. Zastępowały one często dom rodzinny. Przygotowywały do pracy zawodowej w kraju i do życia w Palestynie.

w internecie

Tekst zamieszczony obok pochodzi z książki
"Historia i kultura Żydów polskich. Słownik",
autorstwa Aliny Całej, Hanny Węgrzynek i Gabrieli Zalewskiej,
wydanej przez WSiP
Reaktywowany został również bundowski Cukunft (jako Związek Młodzieży Socjalistycznej). Z inicjatywy komunistycznych działaczy żyd. powstała Ogólnożydowska Organizacja Harcerska, wchodząca w skład Związku Harcerstwa Polskiego (jako autonomiczna sekcja). Wszystkie one zostały rozwiązane rozporządzeniem Ministerstwa Administracji Publicznej w listopadzie i grudniu 1949. G.Z.
Czy chcesz się wypowiedzieć na temat "Organizacje młodzieżowe" ?

DZIEŃ JUDAIZMU

KALENDARIUM

ŚLADY I JUDAICA

ORGANIZACJE
    STOWARZYSZENIA
    FUNDACJE

LUDZIE, SYLWETKI,
    BIOGRAFIE

ŻYCIE ŻYDOWSKIE DZISIAJ

SZOAH

KSIĄŻKI

SŁOWNIK

FORUM DYSKUSYJNE

ODNOŚNIKI

REDAKCJA

MAPA

Instytut Adama Mickiewicza, Wiejska 12a, 00-490 Warszawa
tel. (48-22) 44 76 100, fax. (48-22) 44 76 152; www.iam.pl